نمایندگی‌ها

.
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد
منطقه: 
خراسان شمالی
شماره تماس: 
051-37655207
شماره فکس: 
051-37655203
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد
منطقه: 
خراسان رضوی
شماره تماس: 
051-37655207
شماره فکس: 
051-37655203
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد
منطقه: 
خراسان جنوبی
شماره تماس: 
051-37655207
شماره فکس: 
051-37655203
نماینده: 
شرکت کوشا اوج سما طبرستان
منطقه: 
مازندران
شماره تماس: 
011-33251792
شماره فکس: 
011-33242446
نماینده: 
شرکت پخش حق بین
منطقه: 
گیلان
شماره تماس: 
01333874990-4
شماره فکس: 
01333874990
نماینده: 
شرکت کیله پخش کرمان
منطقه: 
کرمان
شماره تماس: 
034-33240401-5
شماره فکس: 
034-33240401-5
نماینده: 
شرکت زرسیما اسپادانا
منطقه: 
اصفهان
شماره تماس: 
031-32327649
شماره فکس: 
031-32327549
نماینده: 
شرکت زرسیما اسپادانا
منطقه: 
چهار محال بختیاری
شماره تماس: 
031-32327649
شماره فکس: 
031-32327549
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز
منطقه: 
فارس
شماره تماس: 
071-32261068
شماره فکس: 
071-32290796
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز
منطقه: 
بوشهر
شماره تماس: 
071-32261068
شماره فکس: 
071-32290796
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز
منطقه: 
کهکلویه بویر احمد
شماره تماس: 
071-32261068
شماره فکس: 
071-32290796
نماینده: 
جناب آقای سعید لطفعلی‌زاده
منطقه: 
هرمزگان
شماره تماس: 
076-32212127
شماره فکس: 
076-32212325
نماینده: 
شرکت مانا بهداشت پارس
منطقه: 
خوزستان
شماره تماس: 
061-32239006 و 7
شماره فکس: 
061-32239006 و 7
نماینده: 
شرکت آریا زیبارو غرب
منطقه: 
کرمانشاه
شماره تماس: 
083-38378053
شماره فکس: 
083-38394614
نماینده: 
شرکت پخش افتخار
منطقه: 
کردستان
شماره تماس: 
0873-3782118
شماره فکس: 
0873-3782118
نماینده: 
شرکت بهداشت کوشان آرین
منطقه: 
مرکزی
شماره تماس: 
086-32771126
شماره فکس: 
086-32771126
نماینده: 
شرکت بهین پاک پخش ماهان مهر
منطقه: 
قم
شماره تماس: 
025-37230650
شماره فکس: 
025-37230650
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران
منطقه: 
تهران
شماره تماس: 
021-47263251
شماره فکس: 
021-47263252
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران
منطقه: 
البرز
شماره تماس: 
021-47263251
شماره فکس: 
021-47263252
نماینده: 
شرکت کیمیا فرد پویا
منطقه: 
زنجان
شماره تماس: 
024-33471317
شماره فکس: 
024-33471321
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز
منطقه: 
آذربایجان غربی
شماره تماس: 
041-36374399
شماره فکس: 
041-36370886
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز
منطقه: 
آذربایجان شرقی
شماره تماس: 
041-36374399
شماره فکس: 
041-36370886
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز
منطقه: 
اردبیل
شماره تماس: 
041-36374399
شماره فکس: 
041-36370886
نماینده: 
شرکت اکباتان اتصال الوند همدان
منطقه: 
همدان
شماره تماس: 
08134383456
شماره فکس: 
08134383456
نماینده: 
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران
منطقه: 
قزوین
شماره تماس: 
021-47263251
شماره فکس: 
021-47263252
نماینده: 
شرکت سینا مروارید شمال
منطقه: 
گلستان
شماره تماس: 
017-32433322
شماره فکس: 
017-32433322
نماینده: 
شرکت کمال پخش خرم
منطقه: 
لرستان
شماره تماس: 
066-33243818
شماره فکس: 
066-33243819
نماینده: 
روژان نوین ایلام
منطقه: 
ایلام
شماره تماس: 
084-33365032
شماره فکس: 
084-33365032
نماینده: 
شرکت صبا پخش خوزستان
منطقه: 
خوزستان
شماره تماس: 
06135573060
نماینده: 
شرکت افق گستر رخ نگار
منطقه: 
همدان
شماره تماس: 
08138211175
نماینده: 
آقای مبارکی
منطقه: 
سمنان
شماره تماس: 
02332236212
نماینده: 
شرکت یکتا آراناز
منطقه: 
بوشهر
شماره تماس: 
07733564493-0912-2335844
نماینده ناحیه تلفن فکس
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد خراسان شمالی 051-37655207 051-37655203
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد خراسان رضوی 051-37655207 051-37655203
شرکت زرسیما ایرانیان مشهد خراسان جنوبی 051-37655207 051-37655203
شرکت کوشا اوج سما طبرستان مازندران 011-33251792 011-33242446
شرکت پخش حق بین گیلان 01333874990-4 01333874990
شرکت کیله پخش کرمان کرمان 034-33240401-5 034-33240401-5
شرکت زرسیما اسپادانا اصفهان 031-32327649 031-32327549
شرکت زرسیما اسپادانا چهار محال بختیاری 031-32327649 031-32327549
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز فارس 071-32261068 071-32290796
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز بوشهر 071-32261068 071-32290796
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه شیراز کهکلویه بویر احمد 071-32261068 071-32290796
جناب آقای سعید لطفعلی‌زاده هرمزگان 076-32212127 076-32212325
شرکت مانا بهداشت پارس خوزستان 061-32239006 و 7 061-32239006 و 7
شرکت آریا زیبارو غرب کرمانشاه 083-38378053 083-38394614
شرکت پخش افتخار کردستان 0873-3782118 0873-3782118
شرکت بهداشت کوشان آرین مرکزی 086-32771126 086-32771126
شرکت بهین پاک پخش ماهان مهر قم 025-37230650 025-37230650
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران تهران 021-47263251 021-47263252
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران البرز 021-47263251 021-47263252
شرکت کیمیا فرد پویا زنجان 024-33471317 024-33471321
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز آذربایجان غربی 041-36374399 041-36370886
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز آذربایجان شرقی 041-36374399 041-36370886
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تبریز اردبیل 041-36374399 041-36370886
شرکت اکباتان اتصال الوند همدان همدان 08134383456 08134383456
شرکت زرسیما ایرانیان شعبه تهران قزوین 021-47263251 021-47263252
شرکت سینا مروارید شمال گلستان 017-32433322 017-32433322
شرکت کمال پخش خرم لرستان 066-33243818 066-33243819
روژان نوین ایلام ایلام 084-33365032 084-33365032
شرکت صبا پخش خوزستان خوزستان 06135573060
شرکت افق گستر رخ نگار همدان 08138211175
آقای مبارکی سمنان 02332236212
شرکت یکتا آراناز بوشهر 07733564493-0912-2335844